Telefon
+48 662 115 570

Czym jest psychoterapia

Konsultacje psychologiczne – dla lepszego zrozumienia problemu

Na sesji udzielam profesjonalnej pomocy psychologicznej, wybierając te metody oddziaływania, które zgodnie z doświadczeniem, kwalifikacjami i umiejętnościami są całkowicie bezpieczne dla klienta i stanowią skuteczną pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych dla klienta. Każda pomoc, poprzedzona jest konsultacją. psychologiczną Jedno, dwa lub czasami trzy pierwsze spotkania rozpoczynające współpracę służą:

  • rozpoznaniu problemu pacjenta,
  • określeniu objawów i sposobów radzenia sobie z nimi,
  • diagnozie przyczyn powstania problemu,
  • poznaniu funkcjonowania osobowości,
  • zgromadzeniu informacji z przeszłych doświadczeń,
  • ustaleniu celów i oczekiwań pacjenta,
  • zaplanowaniu leczenia z wykorzystaniem odpowiednich metod, takich jak psychoterapia indywidualna, psychoterapia młodzieży lub psychoterapia par, małżeństw i rodzin.

Terapia indywidualna – dla lepszej jakości życia

Terapia indywidualna skierowana jest do wszystkich osób, które doświadczają szeroko pojętego cierpienia psychicznego i emocjonalnego. Przesłankami do jej podjęcia mogą być więc wszystkie te uczucia, z którymi pacjenci nie potrafią sobie poradzić i są one dla nich uciążliwe w codziennym życiu.
Głównym narzędziem psychoterapii jest rozmowa. Jej celem jest zrozumienie problemów pacjenta i ich roli w jego życiu, a następnie wprowadzenie pożądanych zmian, do których kluczem jest samoświadomość i rozumienie siebie przez pacjenta.

Terapia par, małżeństw i rodzin – dla lepszych relacji
Prowadzona psychoterapia ma na celu pomóc parom, małżeństwom i rodzinom, które doświadczają kryzysów relacji i pragną pracować nad ich poprawą. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników możliwe jest lepsze zrozumienie siebie, partnera i pozostałych członków rodziny, a następnie zmiana krzywdzących dotychczas zachowań na takie, które zaspokajają ich potrzeby i opierają się na szacunku, zaufaniu i miłości.
Spotkania mają na celu wspólną pracę uczestników psychoterapii, nigdy zaś szukanie winnego sytuacji lub koncentrowanie się na indywidualnych problemach jednej ze stron.

Terapia młodzieży – dla lepszego dorastania i rozwoju

Dorastanie to często trudne okresy w życiu dziecka i rodziców. Czasami pociechy borykają się z problemami, w których rozwiązaniu nie są w stanie pomóc ich rodzice. Warto wtedy skorzystać z konsultacji u profesjonalisty.
Oferowana psychoterapia pomaga usunąć poczucie niepokoju i stresu oraz przywrócić pełną radość z życia. Pierwsza konsultacja odbywa się z udziałem samych rodziców/opiekunów.

Kodeks etyczny

1. Godność osoby ludzkiej wynika z darów, jakimi zostaliśmy obdarzeni, wśród których największymi są: świadomość, wolność i odpowiedzialność.

2. Człowiek jest powołany do szczęścia w życiu doczesnym i wiecznym. Cel ten realizuje wprowadzając harmonię do swojego życia.W człowieku jest obecne pragnienie rozwoju, ujawniające się jako napięcie między stanem, w którym aktualnie się znajduje, a stanem, do którego zmierza.

3. Stwarza to szansę dokonywania przemian pomimo różnych przeciwności, które również może twórczo wykorzystać.

4. W człowieku można wyróżnić trzy współdziałające ze sobą sfery: somatyczną, psychiczną i duchową. Cierpienie człowieka może mieć swoje źródło w każdej z tych sfer lub w braku zgodności między nimi. Owocne wykorzystanie cierpienia jest czynnikiem stymulującym integralny rozwój człowieka.

5. Psychologa obowiązuje zasada przestrzegania tajemnicy zawodowej. Nie ma on prawa ujawniać tajemnice osobom nieupoważnionym (innym terapeutom, lekarzom, członkom rodziny, instytucjom).

6. Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, gdy:

  • Przemawia za tym dobro wyższe (np. gdy pacjent zagraża życiu lub zdrowiu własnemu lub innych, pacjent jest niepełnosprawny w stopniu ograniczającym poczytalność, istnieje przypuszczenie o wyrządzonych nadużyciach w stosunku do dzieci albo osób w podeszłym wieku).
  • Zostało wydane polecenie sądowe.
  • Sam pacjent wyraził zgodę (wskazana forma pisemna).

7. Dokumentacja terapii powinna być przechowywana w odpowiednio zabezpieczonych warunkach i zniszczona, jeżeli zaistnieją warunki grożące jej ujawnieniem. Po zakończeniu kontraktu dokumenty podlegają zabezpieczeniu zgodnie z ogólnie przyjętymi normami lub zniszczone.

8. Współpracując ze specjalistami z innych dziedzin (np. wykonując badanie na ich zlecenie), psycholog udostępnia wyniki własnych badań tylko w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne. Informuje przy tym o konieczności utrzymania tych danych w tajemnicy.

9. Psycholog jest odpowiedzialny za niewprowadzanie danych personalnych pacjenta w inne relacje, takie jak np. superwizja.

10. Dokonywanie zapisów informacji podczas terapii na wszelkich nośnikach przekazu wymaga zgody osoby uczestniczącej w terapii albo, gdy nie jest ona do tego prawnie zdolna (małoletnia, niepełnosprawna, lub ubezwłasnowolniona), pisemnej zgody jej prawnego opiekuna.

11. Najwcześniej, jak to jest możliwe i uzasadnione, psycholog uzgadnia z osobą potrzebującą pomocy wymogi dotyczące procesu terapii: intensywność i prawdopodobny czas trwania terapii, honorarium, tajemnicę zawodową, superwizowanie terapii i inne istotne kwestie, jak również procedurę rewizji kontraktu oraz możliwość złożenia skargi i odwołania. Kontrakt obowiązuje psychologa i osobę potrzebującą pomocy, niezależnie czy był zawarty w formie pisemnej czy ustnej.

12. Psycholog nie podejmuje terapii z osobą pozostającą w terapii z innym psychologiem, chyba, że jest to częścią uzgodnionego wspólnie planu terapii.

13. Podczas procesu terapii psycholog nie wchodzi w inne niż zawodowe relacje z pacjentem. W szczególności wykluczone są relacje seksualne, a także czerpanie korzyści materialnych ponad tymi, które wynikają z zawartego kontraktu.

14. Psycholog nie ukrywa informacji dotyczących profesjonalnej pomocy oferowanej przez innych psychologów lub inne instytucje.

15. Psycholog poddaje superwizji swoją pracę zawodową.

Opinie Pacjentów

Bardzo kompetentna osoba, która co najważniejsze potrafi wydobyć prawdziwe pragniania z serca człowieka. Nigdy nie ocenia tylko pomaga przejść trudne chwile, zrozumieć siebie i skierować życie na tory tego co naprawdę w życiu pragniemy.

Michał

Fantastyczna Pani Doktor. Potrafi wysłuchać pacjenta i sprawić by poczuł się komfortowo. Pani Doktor nie ocenia i potrafi fantastycznie doradzić. Wizyta bardzo pomogła mi poradzić sobie z problemami w związku, gorąco wszystkim polecam tę Panią. Pozdrawiam.

wiktoria.hanak95